Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Huy Chiến

BT-Chủ tịch H ĐND

0936720102

2

 

PBT Đảng ủy

02373604520

3

 

Chủ tịch UBND xã

0913804599

4

 

Phó CT HĐNd xã

01205448853

5

Thiều Quang Thanh

Phó Ct UBND xã

0905219302

6

Thiều Quang Tuyến

UVUB- CHT BCHQS

0934480233

7

Thiều Quang Chiến

VP UBND xã

0934431538

8

Thiều Minh Tiến

CC TP- HT

0898625035

9

 

CC VH- XH

0904656287

10

 

CC ĐC- XD

0913604259

11

Trịnh Thị Anh

CC ĐC- NN

0975893027

12

Ngô Duy Minh

CC TP- HT

01664612947

13

Nguyễn Hữu Minh

CC TC-KT

0919875553

14

 

CT MTTQ

01205274713

15

 

CT Hội Phụ nữ

 

16

 

Chủ tịch Hội  ND

0949159160

17

Nguyễn Minh Thọ

Bí thư Đoàn xã

0986804594

18

 

Chủ tịch Hội CCB

0977662137