Lịch tiếp công dân của UBND xã Yên Phú

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch xã năm 2022

Thực hiện các quy định về việc Tiếp công dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Chủ tịch UBND xã bố trí lịch tiếp công dân năm 2022 cụ thể như sau:

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

Ghi chú

Tháng 1

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 07 tháng 01 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 14 tháng 01 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 01 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 01 (thứ 3)

Huyện

Tháng 2

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 08 tháng 02 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 11 tháng 02 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 18 tháng 02 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 02 (thứ 6)

Huyện

Tháng 3

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 04 tháng 03 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 11 tháng 03 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 18 tháng 03 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 03 (thứ 6)

 

Tháng 4

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 01 tháng 4 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 08 tháng 4 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 4 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 4 (thứ 2)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 29 tháng 4 (thứ 2)

Huyện

Tháng 5

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 5 (thứ 5)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 13 tháng 5 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 5 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 5 (thứ 6)

 

Tháng 6

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 03 tháng 6 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 10 tháng 6 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 17 tháng 6 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 6 (thứ 2)

Huyện

Tháng 7

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 01 tháng 7 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 08 tháng 7 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 15  tháng 7 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 22 tháng 7 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 7 (thứ 2)

Huyện

Tháng 8

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 8 (thứ 6)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 12 tháng 8 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 19 tháng 8 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 26 tháng 8 (thứ 6)

 

Tháng 9

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 9 (thứ 2)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 09 tháng 9 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 16 tháng 9 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 23 tháng 9 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 30 tháng 9 (thứ 6)

 

Tháng 10

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 07 tháng 10 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 14 tháng 10 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 21 tháng 10 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 10 (thứ 3)

Huyện

Tháng 11

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 04 tháng 11 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 11 tháng 11 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 18 tháng 11 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 11 (thứ 6)

Huyện

Tháng 12

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 02 tháng 12 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 9 tháng 12 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 16 tháng 12 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 23 tháng 12 (thứ 6)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 26 tháng 12 (thứ 2)

Huyện

 

 

 

Chủ tịch UBND xã yêu cầu:                                     

Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2022 phải có các công chức chuyên môn Văn phòng-Thống kê; Tư pháp-Hộ tịch; Trưởng hoặc Phó Trưởng công an xã; các Phó chủ tịch và công chức chuyên môn khác trực tại phòng để khi có yêu cầu của Chủ tịch tham dự tiếp công dân theo quy định./.