Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
160 người đã bình chọn
16 người đang online

100%

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2017

      Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện như sau:

 

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 01 (thứ 5)

2

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 01 (thứ 6)

3

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 02 (thứ 2)

4

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 02 (thứ 2)

5

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 3 (thứ 2)

6

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 3 (thứ 2)

7

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 4 (thứ 4)

8

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 4 (thứ 5)

9

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 5 (thứ 6)

10

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 22 tháng 5 (thứ 2)

11

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 6 (thứ 2)

12

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 6 (thứ 3)

13

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 7 (thứ 4)

14

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 7 (thứ 5)

15

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 07 tháng 8 (thứ 2)

16

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 21 tháng 8 (thứ 2)

17

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 9 (thứ 3)

18

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 9 (thứ 4)

19

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 10 (thứ 5)

20

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 10 (thứ 6)

21

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 11 (thứ 2)

22

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 11 (thứ 2)

23

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 12 (thứ 3)

24

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 12 (thứ 4)

°