Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
262 người đã bình chọn
12 người đang online

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện, năm 2017

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân của huyện (tiểu khu 6 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) như sau:

Số

TT

Ngày, tháng

tiếp công dân

Họ và tên, chức vụ đại biểu

tiếp công dân

1

24/01/2017

(Thứ ba)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

15/02/2017

(Thứ tư)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

3

14/3/2017

(Thứ tư)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

4

14/4/2017

(Thứ sáu)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

5

16/5/2017

(Thứ ba)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

6

15/6/2017

(Thứ năm)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

7

14/7/2017

(Thứ sáu)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

8

15/8/2017

(Thứ ba)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

9

15/9/2017

(Thứ sáu)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

10

17/10/2017

(Thứ ba)

Ông Bùi Ngọc Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

11

15/11/2017

(Thứ tư)

Ông Nguyễn Thành Tâm - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

12

15/12/2017

(Thứ sáu)

Ông Hoàng Văn Long - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 

Trường hợp cần thiết hoặc đột xuất, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện mời các Phó Trưởng Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân huyện, cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan tham gia tiếp công dân cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân của các xã, thị trấn và thông báo trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử của huyện (website: hatrung.thanhhoa.gov.vn).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

°