Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
262 người đã bình chọn
9 người đang online

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch xã năm 2023

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
100%

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch xã năm 2023

Thực hiện các quy định về việc Tiếp công dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Chủ tịch UBND xã bố trí lịch tiếp công dân năm 2023 cụ thể như sau:

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

Ghi chú

Tháng 1

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 01 (thứ 5)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 12 tháng 01 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 19 tháng 01 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 01 tháng 02 (thứ 4)

Bù nghỉ tết

Tháng 2

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 02 tháng 02 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 09 tháng 02 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 16 tháng 02 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 02 (thứ 2)

Huyện

Tháng 3

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 02 tháng 03 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 09 tháng 03 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 16 tháng 03 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 03 (thứ 2)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 30 tháng 03 (thứ 5)

 

Tháng 4

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 4 (thứ 4)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 13 tháng 4 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 4 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 4 (thứ 2)

Huyện

Tháng 5

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 5 (thứ 6)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 11 tháng 5 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 18 tháng 5 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 5 (thứ 5)

 

Tháng 6

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 01 tháng 6 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 08 tháng 6 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 6 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 22 tháng 6 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 26 tháng 6 (thứ 2)

Huyện

Tháng 7

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 06 tháng 7 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 13 tháng 7 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 20  tháng 7 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 7 (thứ 3)

Huyện

Tháng 8

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 03 tháng 8 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 10 tháng 8 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 17 tháng 8 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 8 (thứ 6)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 31 tháng 8 (thứ 5)

 

Tháng 9

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 9 (thứ 2)

Bù nghỉ lễ

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 08 tháng 9 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 9 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 9 (thứ 4)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 29 tháng 9 (thứ 5)

 

Tháng 10

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 06 tháng 10 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 13 tháng 10 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 10 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 10 (thứ 4)

Huyện

Tháng 11

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 03 tháng 11 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 10 tháng 11 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 17 tháng 11 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 11 (thứ 2)

Huyện

Tháng 12

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 01 tháng 12 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 12 (thứ 3)

Huyện

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 12 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 22 tháng 12 (thứ 5)

 

Ông: Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

Ngày 29 tháng 12 (thứ 2)

 

 

 

 

Chủ tịch UBND xã yêu cầu:                                     

Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2023 phải có các công chức chuyên môn Văn phòng-Thống kê; Tư pháp-Hộ tịch; Trưởng hoặc Phó Trưởng công an xã; các Phó chủ tịch và công chức chuyên môn khác trực tại phòng để khi có yêu cầu của Chủ tịch tham dự tiếp công dân theo quy định./.

   Nơi nhận:

- UBND huyện Yên Định;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Ban TV Đảng ủy;

- TT HĐND xã

- Các thôn; Đài TT xã

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, TD.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

  Nguyễn Văn Đạt

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch xã năm 2023(09/05/2023 9:50 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch xã năm 2023(24/03/2023 9:13 SA)

Lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND xã Yên Phú năm 2022(01/09/2022 4:26 CH)

°