Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
262 người đã bình chọn
95 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đối số xã Yên Phú

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
100%

Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đối số xã Yên Phú

 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN PHÚ

Số:   88/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Yên Phú, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đối số xã Yên Phú

 

          Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020 định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/ 9/2019 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa và Xã hội; công chức Văn phòng-Thống kế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Yên Phú (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

I. Trưởng Ban chỉ đạo

Ông: Nguyễn Văn Đạt, Phó BT Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã.

II. Phó Trưởng Ban chỉ đạo

1. Ông: Trịnh Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó ban Thường trực.

2. Ông: Thiều Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã.

3. Bà: Trịnh Thị Minh, Công chức Văn hóa-Xã hội.

4. Ông: Lưu Xuân Huy, Công chức VP HĐND - UBND xã.

III. Ủy viên Ban chỉ đạo

1. Ông: Lưu Hùng Lương, UV UBND xã-Chỉ huy trưởng QS xã;

2. Ông: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên UBND xã-Trưởng công xã;

3. Ông: Phạm Văn Trường, Công chức Văn phòng-Thống kê;

4. Ông: Mã Văn Hiền, Công chức Văn phòng-Thống kê;

5. Ông: Nguyễn Hữu Thanh, Công chức Địa chính-Xây dựng xã;

6. Ông: Lê Đình Văn, Công chức Địa chính-Xây dựng xã;

7. Bà: Trịnh Thị Anh, Công chức Địa chính-Xây dựng xã;

8. Ông: Mai Xuân Trường, Công chức Văn hóa-XH xã;

9. Ông: Ngô Duy Minh, Công chức Văn hóa-XH xã;

10. Bà: Trần Thị Hoa, Công chức Tài chính-Kế toán xã;         

11. Ông: Thiều Minh Tiến, Công chức Tư pháp-Hộ tịch;

12. Bà: Lê Thị Diễm, Công chức Tư pháp-Hộ tịch;

IV. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo

1. Bà: Trịnh Thị Minh CC VH-XH xã - Tổ trưởng;

2. Ông: Lưu Xuân Huy, Văn phòng HĐND-UBND xã- Tổ phó;

3. Bà: Lê Thị Diễm, Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã - Thành viên;

4. Ông: Phạm Văn Trường, công chức VP-TK xã - Thành viên;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã, Chủ tịch UBND xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn xã Yên Phú. Bám sát lộ trình chuyển đổi số của huyện Yên Định và tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã

a) Chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển đô thị thông minh.

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

c) Đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

3. Đảm nhiệm chức năng Ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã. Phối hợp xử lý sự cố khẩn cấp về an toàn thông tin mạng với UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa;

4. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu của UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

5. Làm đầu mối liên hệ với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của UBND xã để hoạt động và giao dịch. Các thành viên khác khi triển khai theo các nội dung chuyên môn được phép sử dụng con dấu của đơn vị mình.

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu cho Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn xã. Trong trường hợp cần thiết, Tổ giúp việc được mời thêm các Doanh nghiệp Viễn thông, CNTT và các chuyên gia tư vấn trong và ngoài xã để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của UBND xã và được vận động, hỗ trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND xã Yên Phú về việc Thành lập BCĐ chuyển đổi số xã Yên Phú.

Văn phòng HĐND - UBND xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                        

- UBND huyện (Để b/c);

- Đảng uỷ, TT HĐND; (Để b/c)

- Như điều 3 QĐ;

- Lưu: VP-UBND xã.                                                                 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Đạt

 

<

Tin mới nhất

Chuyển đổi số là gì và Chuyển đổi số quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?(12/04/2023 2:21 CH)

Dịch vụ công trực tuyến và quy trình thực hiện(24/03/2023 3:56 CH)

Ứng dụng VNeID cung cấp các tiện ích trực tuyến gì cho người dân?(24/03/2023 8:50 SA)

Chuyển đổi kỹ thuật số hiện đang tác động vào công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta với...(24/02/2023 2:30 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đối số xã Yên Phú(24/02/2023 2:24 CH)

Hướng dẫn đăng ký giấy xác nhận cư trú online thay thế sổ hộ khẩu giấy?(24/02/2023 2:14 CH)

°